FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wie houdt toezicht op Pictoright?

Om ervoor te zorgen dat de verdeling van de geïnde vergoedingen eerlijk en goed gebeurt, wordt er op verschillende manieren toezicht gehouden op het werk dat Pictoright uitvoert.

Het bestuur

In de eerste plaats is er natuurlijk het bestuur dat toezicht houdt op de dagelijkse werkzaamheden binnen het bureau van Pictoright. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit de branche en enkele onafhankelijke bestuursleden, te weten de voorzitter, de penningmeester en een onafhankelijke advocaat.

 

Statuten en reglementen

Belangrijke hulpmiddelen bij het verzekeren van een goed verloop binnen de organisatie zijn de statuten en reglementen. Hierin worden de beginselen en randvoorwaarden vastgelegd van het beleid dat door de organisatie wordt uitgevoerd. De statuten en reglementen zijn hier te raadplegen: https://pictoright.nl/downloads/statuten-en-reglementen/ 

 

De accountant

Elk jaar worden de werkzaamheden van Pictoright uitvoerig door een externe accountant gecontroleerd. Deze controle heeft betrekking op de jaarcijfers van Pictoright en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De accountant geeft als alles in orde is aan het eind van het jaar een goedkeurende verklaring af.  De meest recente controleverklaring kun je vinden bij de jaarverslagen: https://pictoright.nl/downloads/jaarverslagen/

 

Het College van Toezicht

Sinds de wijziging uit 2013 in de wet Toezicht Collectieve Beheersorganisaties staat Pictoright onder toezicht van het onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid vallende College van Toezicht Auteursrechten. Dit betekent onder meer dat Pictoright het college van alle relevante informatie moet voorzien. Denk aan bestuursstukken, de begroting en het jaarverslag. Ook heeft Pictoright vooraf toestemming van het college nodig voor belangrijke wijzigingen in haar beleid .

 

Het keurmerk

De brancheorganisatie Voice (https://www.voice-info.nl/) heeft enkele jaren geleden een keurmerk in het leven geroepen. Dit keurmerk zorgt ervoor dat auteursrechtorganisaties aan allerlei formele vereisten voldoen. https://www.voice-info.nl/Toezicht

 

Cisac compliance regels

Pictoright is aangesloten bij Cisac (http://www.cisac.org/), de mondiale organisatie van auteursrechtorganisaties. Elk lid van deze organisatie dient aan bepaalde eisen te voldoen, bijvoorbeeld wat betreft de gelijke behandeling van rechthebbenden. Regelmatig wordt getoetst of een organisatie nog aan deze eisen voldoet.

 

Privacy regels

Afgelopen jaar is er een nieuwe wet in werking getreden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Organisaties als Pictoright moeten aan strenge eisen voldoen. Het privacy beleid van Pictoright is hier te vinden: https://pictoright.nl/downloads/privacy/

 

Interne controle

Pictoright controleert ook zelf de informatie die in haar administratie voorkomt. Zo is een controlemedewerker uitsluitend bezig om de juistheid van de in onze systemen aanwezige informatie te verifiëren. Hierbij worden bijvoorbeeld rechthebbenden die aanspraak maken op vergoedingen bij Pictoright periodiek gevraagd om deze claims te onderbouwen.