FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat is een licentie?

Op basis van het auteursrecht mag een maker aan anderen toestemming geven om zijn werk te gebruiken. Normaal gesproken gebeurt dit met een licentie (ook wel gebruiksrecht genoemd). In opdrachtsituaties is zo’n licentie vaak een vanzelfsprekendheid; de opdrachtgever moet het werk immers kunnen gebruiken. Als een vormgever een affiche ontwerpt voor een schouwburg, dan mag de schouwburg het affiche na betaling natuurlijk wel in de stad verspreiden. In dit soort situaties wordt gekeken naar het doel en de bestemming van de opdracht. Aan een licentie kunnen allerlei voorwaarden verbonden worden. Vaak wordt een vergoeding voor de maker overeengekomen.

Licenties kunnen mondeling worden afgesproken, maar het verdient aanbeveling om die afspraak op schrift te zetten. Dit is zelfs verplicht wanneer je een exclusieve licentie verleent. Een veel verder gaande manier om anderen in de gelegenheid te stellen een bepaald werk te gebruiken, is de overdracht van het auteursrecht. In dat geval is de maker het auteursrecht kwijt en kan de andere partij op basis van het verworven auteursrecht bepalen wat er verder met het werk gebeurt. Ook een overdracht kan alleen schriftelijk. De consequenties van een overdracht zijn namelijk groot, nu de maker in dat geval weinig meer over diens eigen werk te zeggen heeft. Alleen de persoonlijkheidsrechten blijven dan nog bij de maker. Persoonlijkheidsrechten zijn o.a. het recht om je te verzetten tegen wijziging van je werk, en het niet vermelden van je naam bij een afbeelding van je werk.

In de Auteurswet zijn enkele bepalingen opgenomen die verder toelichten waar een exploitatie- overeenkomst aan moet voldoen, en die tot doel hebben om de positie van de auteur ten opzichte van de exploitant te versterken. Deze bepalingen zijn onderdeel van het zogenaamde ‘Auteurscontractenrecht’.  Dit ziet bijvoorbeeld onder andere op het verkrijgen van een billijke vergoeding, transparantie tegenover de maker over de exploitatie van diens werk, of de mogelijkheid de rechten terug te krijgen bij onvoldoende exploitatie hiervan. Voor meer informatie over het Auteurscontractenrecht kun je ook terecht bij de Federatie Beeldrechten.

Bij een aansluiting voor je volledig auteursrecht bij Pictoright, geef je Pictoright de opdracht om namens jou licenties te verlenen aan gebruikers van je werk. Pictoright incasseert daarvoor ook de vergoedingen, die aan jou worden uitbetaald. Hier vind je het aansluitformulier Pictoright, selecteer de aansluiting 'individueel (compleet)'