Pictoright Fonds

Via het Pictoright Fonds kun je aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn voor sociale, culturele en educatieve doeleinden in relatie tot de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines. Deze zogeheten SoCugelden komen uit de opbrengst van collectieve rechten (leenrecht, thuiskopievergoeding e.d.) die Stichting Pictoright voor beeldmakers incasseert.

Deadlines voor aanvragen 2023:

 • 12 februari
 • 9 april
 • 21 mei
 • 6 augustus
 • 17 september
 • 22 oktober

Bij eventuele vragen over de procedure en/of jouw specifieke aanvraag adviseren wij je om ruim voor de deadline contact met ons op te nemen, zodat er voldoende tijd is om hierop te reageren. Wij streven ernaar om binnen 7 weken na het verstrijken van de deadline over de uitkomst te informeren.

klik hier voor een impressie van de door het fonds ondersteunde projecten en initiatieven (niet volledig).

X

Hoe doe ik een aanvraag?

Een aanvraag bij het Pictoright Fonds moet aan enkele voorwaarden voldoen.
*Let op: Mocht de aanvraag afwijken van de procedurele en/of inhoudelijke voorwaarden dan behoudt het Pictoright Fonds zich het recht voor de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Inhoudelijk

 • De doelgroep van het project moet binnen de relevante disciplines vallen, te weten: ontwerp, illustratie, fotografie en/of beeldende kunst.
 • Voorzie de aanvraag van een inhoudelijke onderbouwing waarom het project of de organisatie relevant is voor deze doelgroep(en).
 • Bij aanvragen boven de €5000,- zien wij graag dat een substantieel deel van de begroting van het project wordt gedekt door financiering/bijdragen uit andere bron(nen).
 • Bij beoordeling wordt in overweging genomen of de beeldmaker(s) die een bijdrage lever(t)en een redelijke vergoeding ontvang(t)en. Meer informatie vind je hier: Fair Practice Code. Handige rekentools zijn bijvoorbeeld: kunstenaarshonorarium.nl en checklist en rekentool FPC.
 • Bij beoordeling wordt in overweging genomen hoe het project of de aanvrager zich verhoudt tot de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Voor projecten of evenementen die al hebben plaatsgevonden kan geen bijdrage worden aangevraagd.
 • Door de grote hoeveelheid aanvragen op het gebied van talentontwikkeling geldt er een aanvullende voorwaarde voor deze aanvragen. Er moeten minimaal 10 beeldmakers, die binnen de Pictoright disciplines vallen, deelnemen aan het talentontwikkelingstraject om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Praktisch

 • Maak gebruik van het Pictoright Fonds aanvraagformulier.
 • De aanvraag mag uit maximaal 8 pagina’s bestaan (inclusief aanvraagformulier), extra bijlages worden in principe niet doorgestuurd naar de adviescommissie.
 • Zorg voor een heldere en overzichtelijke begroting inclusief dekkingsplan.
 • Voeg de verschillende onderdelen samen tot één bestand en verzend het als PDF format.
 • Neem voor het doen van een aanvraag kennis van het volledige Pictoright Fonds Reglement.

Wat verwachten wij?

 • Duidelijke naamsvermelding inclusief logo Pictoright Fonds.
 • Laat het weten als er wijzigingen zijn of als het project geannuleerd wordt. In zo’n geval kan er besloten worden het toegekende bedrag aan te passen of in zijn geheel niet uit te keren.
 • Een evaluatie van het project of het jaarverslag (zie uitleg hieronder).
 • Het Pictoright Fonds kan eventueel meer specifieke voorwaarden stellen.

Let op: het Pictoright Fonds keert in principe achteraf uit. In sommige gevallen is een voorschot mogelijk.

Evaluatie

Graag ontvangt het Pictoright Fonds uiterlijk drie maanden na afloop van het project of financieel boekjaar een evaluatie. Gebruik hiervoor het Evaluatieformulier Pictoright Fonds.

In het kort willen wij de volgende zaken terugzien in deze evaluatie:

 • De gegevens van het betreffende project en de aanvrager
 • Een financiële afrekening en definitieve dekking (max. 2 A4 inclusief eventuele toelichting). Bij een meerjarige aanvraag waarbij de termijnen nog niet verlopen zijn vragen wij u ook om een begroting voor het komende jaar
 • Een inhoudelijk verslag/evaluatie van het project (max 4 A4) of het jaarverslag
 • Een overzicht van de communicatie uitingen waarin het Pictoright Fonds als sponsor genoemd wordt, inclusief enkele voorbeelden
 • Voeg de verschillende onderdelen samen tot één bestand en verzend het als PDF format
 • In geval van een publicatie of als er een catalogus of andersoortige publicatie m.b.t. het project is ontvangen wij graag 3 bewijsexemplaren

Het Pictoright Fonds behoudt zich het recht voor om in geval van substantiële afwijkingen van de aanvraag een gedeelte of het gehele bedrag niet uit te keren of terug te vorderen.